شهر هوشمند؛ زیرساخت تحول دیجیتال ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
جهانی با جمعیت سه میلیارد نفری ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۴
پیام‌رسان‌هایی که محبوب ماندند ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۷